Polityka Prywatności

 

 

 

 

 

 • WPROWADZENIE

 

Polityka Prywatności została sporządzona w celu przedstawienia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych wynikających z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 

 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Spółka pod firmą Metalbud Kraków Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-989), ul Brzeska 9, Poczta Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000563944, NIP 6783155258, REGON 361936704, telefon kontaktowy: 12 645 04 34, 12 645 04 33  ul.Brzeska 9, 31-989 Kraków.
e-mail: metalbud.adamski@poczta.fm metalbud.adamski1@poczta.fm , zwana dalej jako „Administrator” będący jednocześnie Usługodawcą świadczonej usługi kontaktowej (formularz kontaktowy) na stronie internetowej pod adresem: www.metalbudkrakow.pl.

Administrator podejmuje decyzję o celach oraz sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych, a także ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie pytań lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa danych osobowych, prosimy
o kontakt poprzez dane kontaktowe Administratora wskazane powyżej.

 

 • DANE OSOBOWE I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane osobowe są to wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych.

Przetwarzanie danych osobowych to każda operacja (czynność) wykonywana na danych osobowych, w szczególności jest to: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; w skrócie RODO) oraz ustawą
o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

 1. zbierane przez niego dane są przetwarzane w sposób przejrzysty, rzetelny i zgodny z prawem;
 2. zbieranie następuje dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 3. dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 4. dane są prawidłowe oraz uaktualniane;
 5. dane przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 6. dane przetwarzane w sposób, który zapewnia ich bezpieczeństwo.

 

 

 • CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pozyskane dane osobowe przez formularz kontaktowy będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zapytania oraz udzielenia odpowiedzi, wyjaśnień na żądanie osoby wysyłającej formularz, także do podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na żądanie osoby, która przekazała dane
w formularzu. Takie dane będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przekazane dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych lub osoby trzeciej na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f RODO. Chodzi w szczególności o dane osobowe przetwarzane w celu kontaktu przez Administratora z potencjalnymi klientami oraz rozpatrzenia zastrzeżeń i żądań dotyczących informacji udzielonych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Ewentualnie, przekazane dane mogą być również wykorzystane w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami prawnymi, gdyby wiązały się one z treściami przekazanymi w formularzu kontaktowym.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne a ich zakres wiąże się ze z konkretnym zagadnieniem, odnośnie którego chcą Państwo uzyskać informacje, jednakże może się okazać niemożliwym rozpatrzenie zapytania oraz wysłanie odpowiedzi w przypadku, gdy odmówią Państwo podania imienia, nazwiska lub adresu email na jaki ma zostać wysłana odpowiedź.

 

 • KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH I ICH ŹRÓDŁO

 

Przetwarzane przez nas dane są pozyskiwane w sposób bezpośredni od osób, których dane dotyczą
i obejmują następujące kategorie danych:

 1. a) imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby uzupełniającej formularz kontaktowy;
 2. b) inne dane osobowe, które podawane są przez osobę wypełniającą formularz kontaktowy.

Możemy również uzyskać Państwa dane osobowe, jeżeli kontaktują się Państwo w celu zasięgnięcia informacji nie poprzez formularz kontaktowy, lecz poprzez numer telefonu lub adres e-mail udostępniony przez Administratora na stronie.

 

 • ODBIORCY DANYCH

 

Co do zasady, nie przekazujemy Państwa danych osobowych do osób trzecich. Możemy to jednak uczynić, jeżeli zawrzemy z danym podmiotem umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom, które są powiązane kapitałowo lub osobowo
z Administratorem. Zanim przekażemy dane, musimy się upewnić, czy podmiot gwarantuje spełnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych. Powierzenie przetwarzania może nastąpić wyłącznie podmiotom spełniającym wymogi i na zasadach określonych w art. 28 RODO.

Możemy również przekazać Państwa dane osobowe do podmiotów z nami współpracujących (np. do kancelarii prawnych), jeżeli okaże się to konieczne w związku z naszym uzasadnionym interesem, np. w zakresie wnoszenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Ponadto możemy przekazać Państwa dane osobowe do kompetentnego organu władzy państwowej, jeżeli organ ten tego zażąda, działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe zasadniczo nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe, które zostały przekazane Administratorowi poprzez formularz kontaktowy, będą przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na pytanie, które zostało sformułowane w formularzu.

Przedmiotowe dane będą przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do prowadzenia dalszej korespondencji z osobą kontaktującą się za pomocą formularza (rozpatrzenie dalszych pytań, zastrzeżeń dotyczących treści podanych w formularzu kontaktowym).

Przekazane dane osobowe mogą być przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli takie roszczenia mogą się wiązać z treściami podanymi w formularzu kontaktowym.

W każdym z możliwych przypadków przechowywania danych przez Administratora, okres przechowywania nie będzie dłuższy niż jest to konieczne, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt e) RODO.  Administrator nie przechowuje danych osobowych, jeżeli odpadł cel ich przetwarzania oraz „prewencyjnie”, w szczególności po przedawnieniu przysługujących Państwu roszczeń.

 

 

 • PLIKI COOKIES

 

Pliki Cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Internetowej
w następujących celach:

 1. zapamiętywania danych wypełnionego formularza kontaktowego;
 2. dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych Państwa preferencji
  (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
 3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę internetową Administratora. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, którą Państwo używają.

 

 

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Ponadto mają Państwu również prawo do uzyskania następujących informacji dotyczących tych danych:

 1. jakie są cele przetwarzania danych osobowych;
 2. jakie są kategorie odpowiednich danych osobowych;
 3. kto jest odbiorcą / jakie są kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub będą ujawnione, w szczególności odbiorcy w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowej (w tym przypadku przysługuje Państwu prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem);
 4. jaki jest przewidywany okres przechowywania Państwa danych osobowych lub jakie są kryteria ustalania tego okresu;
 5. dodatkowe informacje dotyczące prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. dodatkowe informacje dotyczące prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 7. czy Państwa dane osobowe są wykorzystywane w procesie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania i jakie są zasady podejmowania tych decyzji oraz jakie jest znaczenie i konsekwencje takiego przetwarzania;
 8. o źródle pochodzenia dotyczących Państwa danych osobowych, które nie były zbierane bezpośrednio od Państwa;
 1. Prawo do uzyskania kopii danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do żądania kopii danych osobowych, które przetwarza Administrator danych.

 1. Prawo do wycofania zgody

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody wpłynie tylko na dane, których przetwarzanie jest oparte na zgodzie i nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

 1. Prawo do sprostowania

Przysługuje Państwu prawo do żądania poprawienia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe i do ich uzupełnienia, jeśli jest to konieczne. Powinni Państwo powiadomić Administratora danych, jeśli dane te ulegną zmianie, a Administrator danych dołoży starań, by je poprawić.

 1. Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych osobowych w następujących sytuacjach:

 1. dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane przez Administratora danych;
 2. wycofali Państwo swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
 3. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych (patrz poniżej);
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

Oznacza to, że Administrator danych usunie dane, jeśli nie ma powodu, aby dalej je przetwarzać.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych. Mogą Państwo poprosić Administratora danych o zaprzestanie przetwarzania określonych rodzajów danych lub zaprzestanie ich przetwarzania w określony sposób, w przypadku, gdy:

 1. Państwa dane osobowe są nieprawidłowe – przez okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych
 2. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem;
 3. Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 1. d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych (patrz poniżej).
 2. Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymywania danych osobowych, które przetwarzamy.
W takim przypadku Administrator danych prześle kopię plików z tymi danymi
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie, aby mieli Państwo możliwość przekazać ją innemu podmiotowi. Mogą Państwo również poprosić Administratora danych o przeniesienie plików bezpośrednio do tego innego podmiotu.

 1. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
z powodu znajdowania się w szczególnej sytuacji. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się z uwagi na prawne uzasadniony interes Administratora danych.

 1. Prawo do złożenia skargi

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza Państwa prawa, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mimo to Administrator danych zachęca do skontaktowania się z nim w pierwszej kolejności
i podjęcia wspólnej próby wyjaśnienia i rozwiązania zaistniałej sytuacji. Uprzejmie prosimy
o kontakt w tym zakresie pod adresem e-mail metalbud.adamski@poczta.fm, metalbud.adamski1@poczta.fm..

 

 

 • POSTANOWIENIA KONCOWE

 

Administrator poprzez swoją stronę internetową nie zbiera żadnych danych osobowych w sposób zautomatyzowany z wyjątkiem informacji znajdujących się w plikach cookies.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator jako Usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017 poz.1219 z późn. zm.) udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy prawa Polskiego.

Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Administratora. Poinformujemy Państwa o każdym przypadku jej zmiany.

 

 

 

Korzystając z naszej strony internetowej akceptujesz zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz stosujemy pliki cookie. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności.